Anglické frázové slovesá #5


Precvičte si: anglické frázové slovesá
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Tento test je určený pre pokročilých študentov a je zameraný na doplnenie správnej prípony k frázovému slovesu. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jednu z možností, ktorá podľa vás patrí do prázdneho políčka.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. I’m so sorry. I got carried ______ (nechať sa uniesť) with this beautiful music.
2. I have applied to all the big airlines and I have several promising interviews lined ______ (pripravené, zorganizované).
3. You are fired. Albert will be taking ______ (prevziať) your job.
4. The books about marketing take ______ (zaberať) three shelves.
5. NASA has been looked ______ (nazerať) as the world’s leader in space exploration.
Frázové slovesá #5
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}