Idiómy (light)

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: neobmedzene
Náročnosť:B1-C2
(* na vstup do kurzu je potrebné, aby ste mali vytvorený účet a prihlásili sa) | Vytvoriť účet »
Bezplatná ukážková lekcia:
Idiómy na písmená C – F
(* v ukážkovej lekcii sa môžete bezplatne naučiť najčastejšie používané idiómy na písmená C – F)

Kurz Idiómy vás zábavným a efektívnym spôsobom naučí najdôležitejšie anglické a americké idiómy, ktoré sa používajú v súčasnej angličtine.
V bezplatnej verzii kurzu budete mať k dispozícii prvé 2 lekcie (kompletný kurz obsahuje 8 lekcií), ktoré pokrývajú idiómy na písmená A – F.

S dobrou znalosťou idiómov sa budete vedieť vyjadrovať pokročilou angličtinou a dokážete správne pochopiť hovorovú a menej formálnu angličtinu.

Idiómy vo filmových dialógoch

Pomocou ukážok z filmov a seriálov pochopíte presný kontext, kedy sa jednotlivé idiómy používajú. Správny význam vám však neprezradíme hneď, ale budete ho musieť vybrať v kvízovej otázke k danému klipu.

.
HIT THE SACK – ???

Oh well, I guess, I’ll hit the sack. Yeah, me too. I need to rest my voice for tomorrow.

Ach, asi xxxxxxxxxxxxxxxx. – Áno, ja tiež. Môj hlas si musí odpočinúť na zajtrajšok.

Členenie kurzu

Kurz je rozdelený na 8 lekcii (v bezplatnej verzii sú k dispozícii prvé 2 lekcie), v ktorých sú abecedne zoradené a podrobne vysvetlené všetky najdôležitejšie idiómy súčasnej americkej a britskej angličtiny.

na začiatku každej lekcie si vypočujete správnu výslovnosť idiómov v danej lekcii
následne si pozriete alebo vypočujete audiovizuálnu ukážku
v kvízovej otázke vyberiete jednu z možností a zistíte, či ste správne pochopili význam idiómu
po zodpovedaní otázky sa zobrazí etymológia (pôvod vzniku) a niekoľko ukážkových viet s prekladom do slovenčiny
• v záverečných cvičeniach si overíte a upevníte svoje nové znalosti anglických idiómov

Frázové slovesá (light)

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: neobmedzene
Náročnosť:B1-C2
(* na vstup do kurzu je potrebné, aby ste mali vytvorený účet a prihlásili sa) | Vytvoriť účet »
Bezplatné ukážkové lekcie:
Frázové slovesá s BREAK | Frázové slovesá s COME
(* v ukážkových lekciách sa môžete aj bez prihlásenia naučiť frázové slovesá na BREAK a COME)

Kurz vás prevedie zložitým svetom anglických frázových slovies

V bezplatnej verzii kurzu sa naučíte všetky najdôležitejšie frázové slovesá tvorené zo slovies break, come, get, go, look a put a zistíte, ako ich správne použiť v kontexte. Frázové slovesá, ktoré sú podrobne rozobraté v tomto kurze, sú neoddeliteľnou súčasťou každej pokročilej konverzácie v anglickom jazyku.

S dobrou znalosťou frázových slovies sa budete vedieť vyjadrovať pokročilou angličtinou a dokážete správne pochopiť hovorovú a menej formálnu angličtinu.

Frázové slovesá vo filmových dialógoch

Pomocou ukážok z filmov a seriálov pochopíte presný kontext, kedy sa jednotlivé frázové slovesá používajú.

.
GET ON WITH (SOMETHING) – pustiť sa do (činnosti)

You do as I say now, OK? I’m gonna make a fire. Come on! Get on with it.

Urob teraz, čo ti hovorím, OK? Ja idem urobiť oheň. Poďme! Pusti sa do toho!

Členenie kurzu

• najčastejšie frázové slovesá s BREAK, COME, GET, GO, LOOK, PUT
frázové slovesá s RUN a TAKE (iba v kompletnom kurze)
• frázové slovesá o medziľudských vzťahoch (iba v kompletnom kurze)
• frázové slovesá používané v slangu (iba v kompletnom kurze)
• ostatné frázové slovesá #1 (iba v kompletnom kurze)
• ostatné frázové slovesá #2 (iba v kompletnom kurze)
• ostatné frázové slovesá #3 (iba v kompletnom kurze)

Anglická slovná zásoba

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: 12 mesiacov
Náročnosť:A1-B2
(* po uplynutí doby trvania kurzu sa členstvo nebude automaticky obnovovať)
Bezplatná ukážková lekcia:
Drilovacie cvičenia A1
(* v ukážkovej lekcii sa môžete naučiť 210 slovíčok so správnou výslovnosťou pre úroveň A1)

Megakurz Anglická slovná zásoba A1-B2 je jediný kurz na slovenskom internete, v ktorom sa systematicky naučíte približne 3000 najčastejšie používaných slov anglického jazyka. Tento rozsah slovnej zásoby predstavuje ekvivalent úrovne B2.

Problém so slovnou zásobou

Slovná zásoba je základný stavebný kameň každého jazyka. Problém pri štúdiu angličtiny (ako aj iných cudzích jazykov) je, že slovná zásoba sa pomerne rýchlo zabúda. Aby ste si slovnú zásobu dokázali lepšie zapamätať, je potrebné dodržať tieto pravidlá:

• slovíčka sa učiť v kontexte celých viet
• slovnú zásobu si často opakovať
• slovíčka sa učiť posluchom, čiže tak, že ich budete počuť vyslovované rodeným hovoriacim

A PRESNE TO NÁJDETE V TOMTO KURZE:

✓ videá so slovíčkami v slovenčine a angličtine (= drilovacie cvičenia) na osvojenie správnej výslovnosti
✓ tisíce ukážkových viet s výslovnosťou
✓ stovky obrázkov a textových definícií
✓ anglické slovíčka členené podľa úrovne a podľa tematickej oblasti
✓ stovky cvičení

DRILOVACIE CVIČENIE č.1 PRE ÚROVEŇ A2

* Video si môžete pustiť cez slúchadlá a pasívne sa naučiť stovky slovíčok so správnou výslovnosťou. Slovíčka si následne môžete precvičovať v testoch a na záver si ich vypočuť v ukážkových vetách s prekladom do slovenčiny.


Zoznam okruhov

Tri úrovne slovnej zásoby, kde sa naučíte najdôležitejšie podstatné mená, prídavné mená, prislovky a slovesá pre jednotlivé úrovne
• A1 (začiatočník)
• A2 (mierne pokročilý)
• B1-B2 (pokročilý)
Slovotvorba
• tvorenie slov príponami
• tvorenie slov predponami
• zložené slová
Tematická slovná zásoba
• Cestovanie
• Domácnosť a oblečenie
• Ekonomika a práca
• Jedlo
• Ľudia a spoločnosť
• Príroda
• Technika

Idiómy

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: 1 mesiac
Náročnosť:B1-C2
(* po uplynutí doby trvania kurzu sa členstvo nebude automaticky obnovovať)
Bezplatná ukážková lekcia:
Idiómy na písmená C – F
(* v ukážkovej lekcii sa môžete bezplatne a bez registrácie naučiť cca 15% idiómov z tohto kurzu)

Kurz Idiómy vás zábavným a efektívnym spôsobom naučí všetky najdôležitejšie anglické a americké idiómy, ktoré sa používajú v súčasnej angličtine. Správnu výslovnosť a použitie si osvojíte vďaka videoklipom a zvukovým ukážkam z amerických filmov a seriálov. Na konci tohto kurzu budete dokonale ovládať viac ako 200 najdôležitejších anglických idiómov a budete ich vedieť správne použiť v kontexte.

Dobrá znalosť anglických idiómov sa prejaví tak, že sa budete vedieť vyjadrovať pokročilou angličtinou a dokážete správne pochopiť hovorovú a menej formálnu angličtinu.

Idiómy vo filmových dialógoch

Pomocou ukážok z filmov a seriálov pochopíte presný kontext, kedy sa jednotlivé idiómy používajú. Správny význam vám však neprezradíme hneď, ale budete ho musieť vybrať v kvízovej otázke k danému klipu. 🙂

.
RUNNING ON FUMES – ???

I’ve got good news and bad news. The good news is, we’re about 5 minutes from the ISS and I know where the Russians stash their vodka. And that is good, because I’m running on fumes here…

Mám dobrú správu a zlú správu. Dobrá správa je, že sme asi 5 minút od ISS. A ja viem, kde majú Rusi uloženú svoju vodku. A to je dobrá správa, pretože xxxxxxxxxx.

Členenie kurzu

Kurz je rozdelený na 8 lekcii, v ktorých sú abecedne zoradené a podrobne vysvetlené všetky najdôležitejšie idiómy súčasnej americkej a britskej angličtiny.

na začiatku každej lekcie si vypočujete správnu výslovnosť idiómov v danej lekcii
následne si pozriete alebo vypočujete audiovizuálnu ukážku
v kvízovej otázke vyberiete jednu z možností a zistíte, či ste správne pochopili význam idiómu
po zodpovedaní otázky sa zobrazí etymológia (pôvod vzniku) a niekoľko ukážkových viet s prekladom do slovenčiny
• v záverečných cvičeniach si overíte a upevníte svoje znalosti anglických idiómov

Frázové slovesá

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: 1 mesiac
Náročnosť: B1 – C2
Počet filmových klipov: 117
Počet päťminútoviek: 13
(* po uplynutí doby trvania kurzu sa členstvo nebude automaticky obnovovať)
Bezplatné ukážkové lekcie:
– Frázové slovesá s BREAK
– Frázové slovesá s COME
– Ostatné frázové slovesá #1
(* v ukážkových lekciách sa môžete bezplatne naučiť cca 15% frázových slovies z tohto kurzu)

Kurz Frázové slovesá vás prevedie zložitým svetom anglických frázových slovies. Frázové slovesá, ktoré sú podrobne rozobraté v tomto kurze, sú neoddeliteľnou súčasťou každej pokročilej konverzácie v anglickom jazyku. Svoje znalosti si upevníte pomocou videoklipov z amerických filmov a seriálov. Na konci tohto kurzu budete dokonale ovládať približne 200 najdôležitejších frázových slovies a budete ich vedieť správne použiť v kontexte.

Dobrá znalosť anglických frázových slovies sa prejaví tak, že sa budete vedieť vyjadrovať pokročilou angličtinou a dokážete správne pochopiť hovorovú a menej formálnu angličtinu.

Frázové slovesá vo filmových dialógoch

Pomocou ukážok z filmov a seriálov pochopíte presný kontext, kedy sa jednotlivé frázové slovesá používajú.

.
START OVER – začať odznova

That was my fault, I apologize. Why don’t we start over and… why don’t you just tell me about your friend?

Bola to moja chyba, ospravedlňujem sa. Čo keby sme začali odznova. Čo keby ste mi povedal o svojom priateľovi?

Členenie kurzu

• najčastejšie frázové slovesá s BREAK, COME, GET, GO, LOOK, PUT, RUN, TAKE
• frázové slovesá o medziľudských vzťahoch
• frázové slovesá používané v slangu
• ostatné frázové slovesá #1
• ostatné frázové slovesá #2
• ostatné frázové slovesá #3

Ultimate maturita

POPIS KURZU:

Tento kurz vás pripraví na maturitnú skúšku z anglického jazyka pre úrovne B1 a B2. Obsahuje tri sekcie: LISTENING, LANGUAGE IN USE a READING. V každej sekcii je 5 úloh, ktoré sú svojim charakterom podobné ako úlohy na maturitnej skúške.

(under construction)