Základná anglická slovná zásoba #4


Precvičte si: základné anglické slovesá, podstatné mená a prídavné mená
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Tento test je zameraný na pochopenie významu vety a doplnenie chýbajúceho slova. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jedno zo štyroch slov, ktoré podľa vás chýba v prázdnom políčku.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. If you don't know it, you can ______ your teacher.
2. People who eat a lot of vegetable are usually ______.
3. I can ______ you with your homework.
4. Students in this school ______ two foreign languages.
5. Create the table in Excel and ______ some values.
6. You are the best. You can ______ this competition.
7. If you don't study hard, it will be ______ to pass this exam.
8. I can tell you a nice ______ about our trip to London.
9. Let's go for a ______ lunch.
10. I will leave later and ______ you there at 5PM.
Základná slovná zásoba #4
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}