BREAK AWAY

1. BREAK AWAY – odpútať sa, vymaniť sa, odtrhnúť sa
(používa sa v doslovnom význame aj v prenesenom význame)
Prízvuk:

Americká angličtina

And I need to break away from Alec.

A musím sa odpútať od Aleca.

Prízvuk:

Americká angličtina

Most people who try to break away from their bad habits are not successful in the long run.

Väčšina ľudí, ktorí sa snažia vymaniť zo svojich zlých návykov, nie sú z dlhodobého hľadiska úspešní.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

bad habits – zlé návyky
in the long run – z dlhodobého hľadiska

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Mark found it hard to break away from his old mother.
Pre Marka bolo ťažké odpútať sa od jeho starej matky.


He fled the scene after she broke away from his grip.
Utiekol z miesta činu potom ako sa vytrhla z jeho zovretia.