BREAK UP

5a. BREAK UP – rozísť sa (vo vzťahu)
Prízvuk:

Americká angličtina

Is this why you were late? You were worried about how to break up with me?

Pre toto si meškal? Mal si obavy ako sa so mnou rozídeš?

SLOVNÁ ZÁSOBA:

(to be) worried – mať obavy


5b. BREAK UP – rozdeliť sa na menšie časti, skupiny
Prízvuk:

Americká angličtina

I want you to break up into two-man teams.

Chcem, aby ste sa rozdelili na dvojčlenné tímy.