CHECK OUT

7a. CHECK OUT – skontrolovať, preveriť, pozrieť
Prízvuk:

Britská angličtina

I was sent here to check out the status of the project. I am afraid you are behind the schedule.

Poslali ma sem, aby som skontroloval stav projektu. Mám obavy, že máte časový sklz.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

behind the schedule – pozadu oproti plánu

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

If you like romantic comedies, you may also want to check out these two movies. You will probably like them as well.
Ak máš rada romantické komédie, možno si budeš chcieť pozrieť aj tieto dva filmy. Pravdepodobne sa ti tiež budú páčiť.


7b. CHECK OUT – súhlasiť, sedieť
Prízvuk:

Americká angličtina

And the mission concludes with Earth intercept 211 days later. Would it work? Mmm-hmm. We ran the numbers. They check out.

A misia sa končí pristátím na Zemi o 211 dní. Bude to fungovať? Uhm. Spracovali sme čísla. Sedia.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

If this information checks out, we can make a final decision.
Ak táto informácia bude sedieť, môžeme urobiť konečné rozhodnutie.


7c. CHECK OUT – odhlásiť sa z hotela
Prízvuk:

Americká angličtina

OLD LADY: Will you be checking out today, Mr. Connors? PHIL CONNORS: Chance of departure today, 100%.

STARÁ PANI: Budete sa dnes odhlasovať z hotela, pán Connors? PHIL CONNORS: Šanca na odchod dnes je 100%.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

chance – šanca, pravdepodobnosť
departure – odchod, odjazd

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Our hotel has a policy of late check-out, which means that our guests can stay longer and check out at around 2pm.
Náš hotel má politiku neskorého odhlásenia z ubytovania, čo znamená, že naši hostia môžu zostať dlhšie a odhlásiť sa okolo 14:00.