CHEER UP

8. CHEER UP – rozveseliť, zlepšiť náladu
Prízvuk:

Americká angličtina

You even got a package from Josh. Really? Shall we open it and see what he says? Yeah, come on, Tif. Let’s open it. It’s a tape. Oh. Well, pop it in. Maybe I should watch this on my own. Oh, come on. This’ll definitely cheer you up.

Dokonca si dostala balík od Josha. Naozaj? Otvoríme to a zistíme, čo ti chce povedať? Áno, neváhaj Tif. Otvorme to. Je to páska. Tak to tam hoďme. Asi by som to mala pozerať sama. Ale choď. Toto ťa určite rozveselí.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

package – balík
pop it in (frázové sloveso) – vlož to tam, hoď to dnu

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

This collection of animal photos and inspirational texts is designed to cheer up anyone who feels down.
Táto kolekcia fotiek zvieratiek a inšpiratívnych textov je vytvorená, aby rozveselila každého, kto sa cíti mizerne.