FALL APART

12. FALL APART – nervovo sa zrútiť, rozpadať sa
(používa sa v doslovnom význame aj v prenesenom význame)
Prízvuk:

Americká angličtina

This friend, you know, he is… He is a very powerful guy. Never had trouble dealing with nothing. And all of a sudden, he’s like falling apart … he cries for no reason, he can’t sleep…

Ten priateľ, viete, on je… On je veľmi mocný muž. Nikdy nemal problém s ničím. A z ničoho nič sa psychicky zosypáva… Plače bez príčiny, nemôže spať…

SLOVNÁ ZÁSOBA:

powerful – mocný, vplyvný
deal with – riešiť, vysporiadať sa (s problémami)
for no reason – bez príčiny

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

The lowermost layer was very soft, yellow sandstone that would fall apart in your hands.
Najspodnešia vrstva bol veľmi jemný, žltý pieskovec, ktorý sa rozpadával v rukách.