FIGURE OUT

13. FIGURE OUT – premyslieť, rozmyslieť, prísť na niečo
Prízvuk:

Americká angličtina

No. No, I don’t think that’s a good idea. I think we should go back to Boston and figure this out.

Nie, nie. Nemyslím si, že toto je dobrý nápad. Myslím, že by sme sa mali vrátiť do Bostonu a premyslieť si to.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

good idea – dobrý nápad

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

We discussed the issue with the therapist to figure out new ways how Jane could cope with her emotional problems.
Prediskutovali sme tú otázku s terapeutom, aby sme prišli na nové spôsoby, ako by sa Jane mohla vysporiadať so svojimi emocionálnymi problémami.