GET BY

4a. GET BY – vysporiadať sa s ťažkou situáciou, preniesť sa cez ťažkosti
Prízvuk:

Americká angličtina

You know what? I say we concentrate on work, buddy. That’s what I do every time my life turns to dogshit. I concentrate on work and that gets me by. Right, buddy?

Vieš čo? Ja vravím, aby sme sa sústredili na prácu. Toto robím vždy, keď je môj život pod psa. Sústredím sa na prácu a vďaka tomu sa cez to prenesiem. Je tak, kámo?

SLOVNÁ ZÁSOBA:

buddy – kámo
concentrate on work – sústrediť sa na prácu


4b. GET BY – zaobísť sa, vystačiť si
Prízvuk:

Americká angličtina

CHARLES: I lost the flares. ROBERT: We’re gonna get by without them. CHARLES: How? ROBERT: I’ve got a… six matches left.

CHARLES: Stratil som svetlice. ROBERT: Zaobídeme sa aj bez nich. CHARLES: Ako? ROBERT: Zostalo mi… šesť zápaliek.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

flares – svetlice
matches – zápalky

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

PGA Tour will get by without Tiger Woods.
Súťaž PGA Tour sa zaobíde aj bez Tigera Woodsa.


Many students can get by with skimming through a few chapters and taking good lecture notes to pass the class.
Mnohí študenti si vystačia tak, že si narýchlo naštudujú niekoľko kapitol a urobia si dobré poznámky na prednáškach, aby predmet spravili.