GROW UP

18. GROW UP – vyrastať
Prízvuk:

Americká angličtina

And Anthony Bella, the guy that plays Nicky Caesar? He grew up in Bensonhurst.

A Anthony Bella, ten chlapík, čo hrá Nickyho Caesara? On vyrastal v Bensonhurste.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

The environment you grow up in is usually reflected in the way you speak.
Okolie, v ktorom vyrastáš, sa obvykle odrazí v spôsobe, akým rozprávaš.


George grew up on the streets of New Jersey, attended North Oak high school and currently works as a bartender.
George vyrastal na uliciach New Jersey, navštevoval strednú školu North Oak a momentálne pracuje ako barman.