MAKE UP

13a. MAKE UP – vyrobiť
Prízvuk:

Americká angličtina

Frank made up a fake ID and enlisted in the Marine Corps. He’s over in Vietnam right now.

Frank vyrobil falošné ID a nechal sa naverbovať do námornej pechoty. Teraz je vo Vietname.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

fake – falošné, nepravé
to enlist – nechať sa naverbovať
Marine Corps – námorná pechota

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Could you please make up a list of things we must take with us to that road trip?
Mohol by si prosím ťa pripraviť zoznam vecí, ktoré si musíme zobrať zo sebou na ten výlet?


13b. MAKE SOMETHING UP – vymyslieť si niečo
Prízvuk:

Americká angličtina

ROBIN: Honey, it’s a known fact that 38.6% of all women are pressured into quitting their jobs the first year of marriage. FRANK: That was in your magazine. You probably made it up.

ROBIN: Miláčik, je to známy fakt, že 38,6% všetkých žien je prinútených odísť zo svojej práce počas prvého roku manželstva. FRANK: To bolo vo vašom časopise. Pravdepodobne ste si to vymysleli.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

known fact – dobre známy fakt
to pressure – vyvolať nátlak, prinútiť
to quit the job – odísť z práce
probably – pravdepodobne

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I can’t make up any stories – I just don’t have talent and imagination for that.
Nedokážem si vymýšľať žiadne historky – skrátka na to nemám talent ani predstavivosť.


13c. MAKE UP – tvoriť, dávať dokopy časť, celok
Prízvuk:

Americká angličtina

High income families make up only a small proportion of Canadian families.

Rodiny s vysokými príjmami tvoria iba malú časť kanadských rodín.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

high income – vysoké príjmy
small proportion – malý podiel, malá časť

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

According to census, seniors make up approximately 17% of the population.
Podľa sčítania ľudu tvoria seniori približne 17 % populácie.