PAY BACK

15. PAY BACK – splatiť, vyplatiť (dlh)
Prízvuk:

Americká angličtina

Emma, I’m sorry. I was trying to pay back some money that I owe. EMMA: I understand, but why can’t you call or text?

Emma, ospravedlňujem sa. Snažil som sa splatiť nejaké peniaze, čo dlhujem. EMMA: Chápem, ale prečo nemôžeš zavolať alebo poslať sms-ku?

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to owe – dlhovať
to text – poslať textovú správu, sms-ku

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I’ll work hard till I pay back all my debts.
Budem tvrdo pracovať, kým nesplatím všetky svoje dlhy.


Be very careful not to borrow more money than you could pay back.
Buď veľmi opatrný, aby si si nepožičal viac peňazí ako si schopný splatiť.