PUT IN

3a. PUT IN (time/effort) – vložiť, vynaložiť (čas/úsilie)
Prízvuk:

Americká angličtina

You must have put in a lot of time and effort to develop this website.

Určite si venoval veľa času a úsilia na vytvorenie tejto webovej stránky.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

develop – vybudovať, vytvoriť
website – webová stránka

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Companies will have to put in more time and investment to understand and take advantage of these new opportunities.
Spoločnosti budú musieť vynaložiť viac času a investícií na pochopenie a využitie týchto nových príležitostí.


3b. PUT IN – zakotviť
Prízvuk:

Americká angličtina

ROBIN: Oh yes, It’s a boat. QUIN: Looks like they’re puttin’ in to that cove.

ROBIN: Ó, áno. Je to loď. QUIN: Vyzerá, že idú kotviť do tej zátoky.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

boat – loď
cove – zátoka