SNEAK OUT

3. SNEAK OUT – potichu sa vytratiť
Prízvuk:

Americká angličtina

Some nights Jenny’d sneak out and come on over to my house.

Niektoré noci sa Jenny potichu vytratila a prišla do môjho domu.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Why did you try to sneak out of the party?
Prečo si sa snažila vypariť z párty?


In summer, boys sneaked out of the house and spent a night in a tent in the garden.
V lete sa chlapci vytratili z domu a strávili noc v stane na záhrade.