TURN DOWN

12a. TURN DOWN – odmietnuť
Prízvuk:

Americká angličtina

ANGELA: Walk me to my room. I have a wedding gift for you. JACK: Oh, no, that’s ok. I was just gonna… ANGELA: Oh, come on. You can’t turn down a wedding gift, you know. It’s bad luck.

ANGELA: Odprevaď ma do mojej izby. Mám pre teba svadobný dar. JACK: Oh, nie, to je v poriadku. Ja som práve išiel… ANGELA: Ale nehovor… Nemôžeš odmietnuť svadobný dar. To prináša smolu.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to walk somebody (somewhere) – odprevadiť niekoho (niekam)
wedding gift – svadobný dar
bad luck – smola, nešťastie

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I was offered 50,000 dollars for my collection of vinyl records, but I turned it down.
Dostal som ponuku 50 0000 dolárov za moju zbierku vinylových platní, ale odmietol som ju.


12b. TURN DOWN – ubrať (napr. hlasitosť)
Prízvuk:

Britská angličtina

Please turn down the volume. I can’t sleep.

Prosím ťa, uber hlasitosť. Nemôžem spať.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

After neighbors knocked on our door and complained about the noise, we turned down the volume and ended the party.
Po tom, ako susedia zaklopali na naše dvere a sťažovali sa na hluk, stíšili sme zvuk a ukončili sme žúrku.