BACK DOWN

1. BACK DOWN – ustúpiť, cúvnuť
Prízvuk:

Americká angličtina

So I said to ’em, “OK, assault us. No problem. Because we may not be real bikers, but we know real lawyers. And as soon as you touch us, we’ll sue you for everything you got and everything you’re gonna have.” And they backed down. They totally backed down. It was awesome!

Tak som im povedal: “Ok, urážajte nás, nemáme s tým problém. Pretože možno nie sme ozajstní motorkári, ale poznáme ozajstných právnikov. A ak sa nás dotknete, zažalujeme vás o všetko, čo máte a o všetko, čo kedy budete mať.” A oni ustúpili. Totálne cúvli. Bolo to super!

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to assault – napadnúť, urážať
bikers – motorkári
to sue – zažalovať (na súde)
It was awesome – Bolo to super