BREAK IN

3. BREAK IN/INTO – vlámať sa (niekam)
Prízvuk:

Americká angličtina

I do not appreciate when somebody breaks into my hotel room and kidnaps me in the middle of the night!

Veľmi neoceňujem, keď sa mi niekto vláme do mojej hotelovej izby a unesie ma uprostred noci!

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to appreciate – oceniť, vážiť si
kidnap – uniesť (človeka)
in the middle of the night – uprostred noci

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Thieves broke into our office yesterday and stole the laptops.
Zlodeji sa včera vlámali do našej kancelárie a ukradli prenosné počítače.


After the break-in, we installed several security cameras.
Po vlámaní sme nainštalovali niekoľko bezpečnostných kamier.

break-in – vlámanie (slovesné podstatné meno)