CARRY OUT

5. CARRY OUT – vykonať
Prízvuk:

Americká angličtina

Group of scientists carried out several studies to determine the health benefits of green tea.

Skupina vedcov vykonala niekoľko štúdií na určenie zdravotných účinkov zeleného čaju.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to determine – určiť, stanoviť, zistiť
health benefits – pozitívne zdravotné účinky

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Doctor asks the patient to carry out a simple test to evaluate his fitness level.
Doktor požiada pacienta, aby vykonal jednoduchý test na vyhodnotenie jeho kondície.


The Libyan government carried out six airstrikes on a military convoy.
Lýbijská vláda vykonala šesť vzdušných útokov na vojenský konvoj.