COME IN

4. COME IN – vojsť, vstúpiť, vkročiť
Prízvuk:

Americká angličtina

John is waiting outside. Please tell him to come in.

John čaká vonku. Povedz mu, prosím, aby vošiel.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

outside – vonku,, mimo

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Once you open your door to one person, anyone can come in.
Keď otvoríte svoje dvere jednej osobe, potom môže vstúpiť ktokoľvek.