COME UP WITH

8. COME UP WITH – prísť s niečim
Prízvuk:

Americká angličtina

My mom is always able to come up with some yummy snacks.

Moja mama vždy dokáže prísť s nejakým chutným olovrantom.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

yummy – chutný, mňamka
snack – malé jedlo, olovrant, snack

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

If we come up with something better, we’ll change it.
Ak prídeme s niečím lepším, zmeníme to.