COME UP

7a. COME UP – objaviť sa, prísť, priblížiť sa
Prízvuk:

Americká angličtina

I’m sorry. This weather came up quicker than anybody anticipated. We’re gonna have to turn back to Makatea.

Mrzí ma to. Toto počasie prišlo rýchlejšie než ktokoľvek očakával. Budeme sa musieť otočiť späť na Makateu.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

anticipate – očakávať
turn back – otočiť sa a ísť späť

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Deadline is coming up fast, and you need to put some time into the project over the weekend.
Termín sa rýchlo blíži a vy musíte projektu venovať nejaký čas počas víkendu.


7b. COME UP – vyvstať
Prízvuk:

Americká angličtina

Several important issues came up at the meeting that will require our immediate attention.

Na porade vyvstalo niekoľko dôležitých problémov, ktoré budú vyžadovať našu okamžitú pozornosť.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

issue – problém
immediate attention – okamžitá pozornosť


7c. COME UP/COMING UP (NEXT) – nasledovať (za nejakým programom)
Prízvuk:

Americká angličtina

Terminator 2 is coming up next right after the weather forecast.

Nasleduje Terminátor 2 hneď po predpovedi počasia.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

weather forecast – predpoveď počasia

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

More detailed information are coming up shortly, so don’t go away.
Podrobnejšie informácie budú nasledovať o chvíľu, tak neodchádzajte.