FIND OUT

15. FIND OUT – zistiť
Prízvuk:

Americká angličtina

LUCY: I have a secret admirer. DAD: Oh, really? What’s this? LUCY: It’s a videotape. DAD: A videotape of what? LUCY: I have no idea. But I have to find out.

LUCY: Mám tajného ctiteľa. DAD: Oh, naozaj? Čo to je? LUCY: To je videopáska. DAD: Videopáska s čím? LUCY: Nemám tušenia. Ale musím to zistiť.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

secret admirer – tajný ctiteľ
I have no idea – nemám tušenia

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

You have to dig deeper to find out the real cause of this error.
Musíš ísť hlbšie, aby si zistiť skutočnú príčinu tejto chyby.


I don’t know who stole my bike, but I am gonna find out who did it. You can bet on it.
Neviem, kto ukradol môj bicykel, ale zistím, kto to urobil. Na to môžeš vsadiť.