GET AWAY WITH

3. GET AWAY WITH – prepiecť sa (nejaký zločin alebo problém)
Prízvuk:

Americká angličtina

WOMAN: American News Service, what did you mean? MAN: Ahhh, oh, well, you know.. If you say you’re with the press, you can get away with anything.

ŽENA: American News Service, čo to malo znamenať? MUŽ: Á…, vieš, ak povieš, že si od novín, prepečie sa ti všetko.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

mean – zamýšľať, znamenať
to be with the press – byť od novín

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:
Prízvuk:

Americká angličtina

Since nothing has been done so far about his criminal past, no wonder he thinks he can get away with anything.
Keďže doteraz sa nič neurobilo s jeho kriminálnou minulosťou, nie je divu, že si myslí, že sa mu čokoľvek prepečie.


Most criminals think that they can get away with their crimes.
Väčšina kriminálnikov si mysli, že ich zločiny sa im prepečú.