GET ON WITH (SOMETHING)

7. GET ON WITH (SOMETHING) – pustiť sa do (nejakej činnosti)
Prízvuk:

Americká angličtina

You do as I say now, OK? I’m gonna make a fire. Come on! Get on with it.

Urob teraz, čo ti hovorím, OK? Ja idem urobiť oheň. Poďme! Pusti sa do toho!

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

French government must get on with addressing their economic issues.
Francúzska vláda sa musí pustiť do riešenia svojich ekonomických problémov.


I have to get on with my spring cleaning.
Musím sa pustiť do jarného upratovania.