GO AWAY

2. GO AWAY – odísť, ísť preč
Prízvuk:

Americká angličtina

Jane has gone away for three weeks and her boyfriend is missing her.

Jane odišla na tri týždne a jej priateľovi veľmi chýba.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

boyfriend – priateľ, partner
to miss somebody – niekoho postrádať (keď niekomu niekto chýba)

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Go away! We don’t need you anymore.
Choď preč! Už ťa nepotrebujeme.