GO DOWN

4a. GO DOWN – udiať sa, chystať sa

(US neformálne)

Prízvuk:

Americká angličtina

One hundred million in wire transfers from the Commerce Bank International. Which we all know is a front for certain countries to finance terrorist activities. And that’s why we think something really big is going down.

Sto miliónov dolárov bezhotovostný prevod z Commerce Bank International. O ktorej všetci vieme, že je frontom pre niektoré krajiny na financovanie teroristických aktivít. A preto si myslíme, že sa deje niečo naozaj veľké.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

wire transfer – bankový prevod

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Please describe how the accident went down.
Popíšte, prosím, ako sa tá nehoda prihodila.


4b. GO DOWN – vyvolať určitú reakciu
Prízvuk:

Americká angličtina

US President’s comments haven’t gone down well with many people in India.

Komentáre amerického prezidenta nevyvolali pozitívnu reakciu u mnohých ľudí v Indii.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

This is an unpopular measure and it will not go down well with the voters.
Je to nepopulárne opatrenie a voliči to neprijmú dobre.


4c. GO DOWN – vypnúť sa
Prízvuk:

Americká angličtina

The whole information system of our company will go down in 10 seconds.

Celý informačný systém našej spoločnosti sa vypne za 10 sekúnd.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

During the blackout, all lights in our neighborhood went down.
Počas výpadku energie sa všetky svetlá v našej štvrti vypli.


4d. GO DOWN – smerovať nadol
Prízvuk:

Americká angličtina

During the recession the house prices usually go down.

Počas recesie idú ceny domov obvykle nadol.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

If you buy a new car, its value goes down each year.
Keď si kúpiš nové auto, jeho hodnota ide každý rok dole.