HOLD OUT

6a. HOLD OUT – podať, natiahnuť (ruku)
Prízvuk:

Americká angličtina

Please hold out your hand so I can reach it.

Prosím natiahnite ruku tak, aby som ju mohol dočiahnuť.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Mike asked Amy to hold out her hand and he gave her a wonderful bouquet of flowers he has been hiding behind his back.
Mike požiadal Amy, aby mu podala ruku a dal jej prekrásnu kyticu kvetov, ktoré skrýval za chrbtom.


6b. HOLD OUT – vytrvať, vydržať (v náročnej situácii)
Prízvuk:

Americká angličtina

So, now I have to hold out until the probe gets here with more food.

Takže teraz musím vytrvať, kým nepríde sonda s ďalšími potravinami.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

probe – sonda

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

These soldiers won’t be able to hold out much longer against airstrikes.
Títo vojaci nebudú schopní vydržať oveľa dlhšie proti vzdušným úderom.