HURRY UP

8. HURRY UP – poponáhľať sa
Prízvuk:

Americká angličtina

Quick, get in. Hurry up. Let’s go.

Rýchlo, nasadaj. Ponáhľaj sa. Poďme.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Hurry up, Mary, or we will miss tha trian!
Ponáhľaj sa Mary, lebo zmeškáme vlak!