KICK OFF

11. KICK OFF – odštartovať, začať
Prízvuk:

Americká angličtina

They kicked off the show with amazing fireworks.

Show odštartovali s úžasným ohňostrojom.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

fireworks – ohňostroj

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I’d like to kick off this presentation with a few statistics about coronavirus around the globe.
Chcel by som začať túto rpezentáciu niekoľkými štatistikami o koronavíruse vo svete.