LOOK AFTER

1. LOOK AFTER – dať pozor, dozrieť na niekoho/niečo, postarať sa
Prízvuk:

Americká angličtina

William, this is Coleman. He will look after your day-to-day needs. Can I relieve you of those, sir?

William, toto je Coleman. On sa bude starať o vaše každodenné potreby. Môžem vám toto odložiť, pane?

SLOVNÁ ZÁSOBA:

day-to-day needs – každodenné potreby
relieve of something – zbaviť niečoho

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Could you look after my dog while I am on holiday, please?
Mohol by si prosím ťa dať pozor na moju mačku, kým budem na dovolenke?


I am going to get some groceries. Look after the kids while I am away.
Idem nakúpiť nejaké potraviny. Daj pozor na deti, kým budem preč.