LOOK OVER

5. LOOK OVER – prezrieť, preskúmať, preštudovať (obvykle rýchlo)
Prízvuk:

Americká angličtina

PROFESSOR: Do you intend to be ready for this exam? JOSH: Yes, sir. PROFESSOR: Well, you better be ready. Because I was looking over the books last night and you need a B on this test just to pass this class.

PROFESOR: Máš v úmysle byť pripravený na túto skúšku? JOSH: Áno, pane. PROFESOR: No mal by si byť. Pretože včera večer som si prezeral (klasifikačné) knihy a potrebuješ známku B v tomto teste, aby si vôbec prešiel cez tento predmet.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

intend – mať v úmysle
exam – skúška, písomka
class – predmet (na vysokej škole)

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Jerry wants everyone to look over the presentation in its entirety, but without the hassle of sending copies of the presentation to every member.
Jerry chce, aby si všetci prezreli celú prezentáciu, ale bez nepríjemnej nutnosti posielať kópie prezentácie každému členovi.