LOOK UP

7. LOOK UP – vyhľadať
Prízvuk:

Americká angličtina

If you want that information, you need to look it up in the database.

Ak chceš tú informáciu, musíš si ju vyhľadať v databáze.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Please look up the phrase “Carpe Diem” in the dictionary and let me know what it means.
Prosím ťa vyhľadaj frázu „Carpe Diem“ v slovníku a povedz mi, čo znamená.