MAKE IT UP TO

12. MAKE IT UP TO (SOMEBODY) – vynahradiť (niekomu) niečo, vyrovnať dlh (v prenesenom význame)
Prízvuk:

Americká angličtina

He had made the girl happy.. and what a girl… “You saved my life”, she said. “You’d better make it up to me“… Done.

On to dievča urobil šťastnou… a bolo že to dievča. „Zachránil si mi život“, povedala. „Mala by si mi to veru vynahradiť“… Hotovo.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I’m sorry we can’t take you to the cinema with us. This movie is not for kids, but I promise I’ll make it up to you and we will go to Disneyland.
Je mi to ľúto, ale nemôžeme ťa zobrať do kina. Ten film nie je pre deti, ale sľubujem, že ti to vynahradím a pôjdeme do Disneylandu.