POINT OUT

18. POINT OUT – pripomenúť, poukázať, zdôrazniť
Prízvuk:

Americká angličtina

We think it was battery failure. Though I’d like to point out it lasted three times longer than expected in any… Nobody’s criticizing JPL’s work, Bruce.

Myslíme si, že to bolo zlyhanie batérie. No chcel by som zdôrazniť, že vydržala trikrát dlhšie ako sa očakávalo v… Nikto nekritizuje prácu JPL, Bruce.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

failure – zlyhanie
last longer – vydržať dlhšie

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:
Prízvuk:

Americká angličtina

In his blogpost Mike has pointed out his three main reasons why he changed his job.
Vo svojom článku na blogu Mike poukázal na tri hlavné dôvody, prečo zmenil svoju prácu.


I would like to point out that any further delay could jeopardize the whole project.
Chcel by som zdôrazniť, že akékoľvek ďalšie omeškanie by mohlo ohroziť celý projekt.


Let me point out the benefits of this proposal.
Dovoľte mi zdôrazniť výhody tohto návrhu.