PUT DOWN

2a. PUT DOWN – napísať (na papier)
Prízvuk:

Americká angličtina

Because, it states who you’re gonna live with after the divorce. Whose custody you will be in. And there’s a blank space right here. I want you to go into the kitchen, sit at the table and put a name down.

Pretože, to uvádza, s kým budeš žiť po rozvode. V koho opatere budeš. A tuto je prázdne miesto. Chcem, aby si išiel do kuchyne, sadol si k stolu a napísal meno.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

divorce – rozvod
custody – opatera
blank space – prázdne miesto

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Make sure you also put down your name on the paper so we know who wins the raffle.
Nezabudnite tiež napísať svoje meno na papier, aby sme vedeli, kto vyhrá tombolu.


2b. PUT DOWN – položiť niečo niekam
Prízvuk:

Americká angličtina

Hey, be careful where you put down your glass of beer.

Hej, dávaj pozor, kam položíš svoj pohár s pivom.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

To prevent the camera touching tables when I put the phone down, I bought a case.
Aby som zabránil tomu, aby sa fotoaparát dotýkal stola, keď telefón položím, kúpil som si kryt.


2c. PUT DOWN – humánne usmrtiť zviera, utratiť
Prízvuk:

Americká angličtina

Our dog was ill for a long time so we asked the vet to put him down.

Náš pes bol dlho chorý, tak sme požiadali veterinára, aby ho utratil.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Rangers decided to put down a bear that was wandering around the village for last couple of weeks.
Strážcovia parku sa rozhodli utratiť medveďa, ktorý sa potuloval okolo dediny posledných niekoľko týždňov.


2d. PUT DOWN – zhadzovať niekoho verejne
Prízvuk:

Americká angličtina

♪♪ She’s the kind of girl who puts you down when friends are there you feel a fool… ♪♪ (The Beatles – Girl)

♪♪ Ona je taký typ dievčaťa, ktoré ťa zhodí medzi priateľmi a ty sa cítiš ako blázon… ♪♪ (The Beatles – Girl).

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Helen, don’t put yourself down each time you fail. Nobody is successful all the time.
Helen, nezhadzuj sa vždy, keď sa ti niečo nepodarí. Nikto nie je stále úspešný.