PUT ON

5a. PUT ON – obliecť si, dať si na seba
Prízvuk:

Americká angličtina

MAN: If you’re going to arrest me, I’d like to put on a different suit. If that’s okay with you… AGENT: I’m not here to arrest you..

MUŽ: Ak ma idete zatknúť, chcel by som si obliecť iný oblek. Ak je to v poriadku… AGENT: Nie som tu, aby som vás zatkol.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to arrest somebody – zatknúť niekoho
suit – oblek

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Mike, you don’t need to be all dressed up. Just put on some jeans and t-shirt.
Mike, nemusíš byť dokonale vyobliekaný. Len si daj na seba nejaké džínsy a tričko.


When I put this hat on, I looked like Sherlock Holmes.
Keď som si dal na seba ten klobúk, vyzeral som ako Sherlock Holmes.


5b. PUT ON – zapnúť, naštartovať
Prízvuk:

Americká angličtina

You should put on the lights after 6PM, because it gets dark soon these days.

Mali by ste zapnúť svetlá po 18:00, pretože v týchto dňoch sa skoro stmieva.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

get dark – stmievať sa
these days – v týchto dňoch


5c. PUT SOMEBODY ON (US) – robiť si z niekoho srandu, prekabátiť, doberať si niekoho
Prízvuk:

Americká angličtina

Sometimes I wonder whether the world is being run by smart people who are putting us on or by imbeciles who really mean it. (Mark Twain)

Niekedy rozmýšľam, či svet riadia múdri ľudia, ktorí si z nás robia srandu, alebo imbecilovia, ktorí to myslia vážne. (Mark Twain).

SLOVNÁ ZÁSOBA:

smart people – inteligentní ľudia
really mean (something) – myslieť (niečo) vážne

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Don’t take it too seriously. He is just putting you on.
Neber to vážne. On si ťa len doberá.


5d. PUT ON – zorganizovať podujatie
Prízvuk:

Americká angličtina

The people in that little French village were so happy to see Americans they decided to put on a show for us.

Ľudia v tej malej francúzskej dedinke boli takí šťastní, že vidia Američanov, že sa rozhodli pre nás zorganizovať šou.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

We will be putting on a charity concert in Prague to raise money for our hospital.
Budeme organizovať charitatívny koncert v Prahe, aby sme vyzbierali peniaze na našu nemocnicu.