PUT UP

7a. PUT UP – vybudovať, postaviť
Prízvuk:

Britská angličtina

Tom was in the backyard putting up a new white fence.

Tom bol na záhrade a staval nový biely plot.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

backyard – záhrada za domom
fence – plot

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

The committee has convinced me it is necessary to put up a new gym.
Komisia ma presvedčila, že je nevyhnutné, aby sme postavili novú telocvičňu.


Putting up a new wall would be very expensive. We have to fix the old one.
Postaviť novú stenu by bolo drahé. Musíme opraviť starú.


7b. PUT UP – založiť, vybudovať
Prízvuk:

Americká angličtina

Putting up a home business to make money from home should be approached with caution.

K založeniu domácej firmy, s ktorou chcete zarábať peniaze z domu, je potrebné pristupovať opatrne.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

home business – podnikanie z domu
to approach – pristupovať (k niečomu)

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

It’s very important that you can persist despite the long hours, the trials, and the tribulations you have to go through to put up a company.
Je veľmi dôležité, aby ste dokázali vytrvať napriek dlhým hodinám, pokusom a utrpeniu, cez ktoré musíte prejsť pri budovaní firmy.


7c. PUT UP – zvýšiť hodnotu, cenu
Prízvuk:

Americká angličtina

Company today announced it is putting up electricity prices by 9% and gas prices by 3%.

Spoločnosť dnes oznámila, že zvyšuje ceny elektriny o 9% a ceny plynu o 3%.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

During the recession banks usually don’t put up their interest rates.
Počas recesie banky obvykle nezvyšujú svoje úrokové sadzby.


Did you put up the prices before Christmas?
Zvyšovali ste ceny pred Vianocami?


7d. PUT UP WITH – trpieť niekoho zlé správanie
Prízvuk:

Americká angličtina

I cannot put up with Molly’s behavior any longer. Tomorrow she will be fired.

Nemôžem už viac trpieť ako sa Molly správa. Zajtra dostane výpoveď.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I don’t understand how could she put up with David for so long.
Nechápem ako mohla s Davidom vydržať tak dlho.