RUN BEHIND

2. RUN BEHIND – oneskoriť sa
Prízvuk:

Americká angličtina

Look, Alex, we’re here to get a job done and in case you haven’t noticed, we run a little behind schedule.

Pozri Alex, sme tu na to, aby sme urobili svoju prácu a ak si to nevšimol, trochu sa oneskorujeme oproti plánu.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

get the job done – urobiť si svoju prácu
in case – v prípade, že
schedule – plán, harmonogram

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

The project is running behind schedule and we will not be able to finish it on time.
Projekt sa oneskoruje a nebudeme ho schopní dokončiť načas.