RUN INTO

4. RUN INTO (SOMEBODY) – naraziť na niekoho, náhodne stretnúť

(používa sa aj ako run into something = dostať sa nečakane do nejakej situácie)

Prízvuk:

Americká angličtina

Hey, man, what’s up? You’re not going to believe who I just ran into. Who? The girl from election night.

Nazdar, čo sa deje? Neuveríš, na koho som práve narazil. Na koho? Na to dievča z volebnej noci.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

What’s up? – Čo je? Čo sa deje?
election – voľby

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

When I was visiting my hometown I ran into my old classmates from high school.
Keď som bol na návšteve v mojom rodnom meste, narazil som na svojich starých spolužiakov zo strednej školy.


run into something = dostať sa do nejakej situácie

During the recession the company ran into financial difficulties.
Počas recesie sa spoločnosť dostala do finančných problémov.