SORT OUT

4. SORT OUT – vyriešiť, vyjasniť
Prízvuk:

Americká angličtina

WOMAN: You have head injury. I rush you to hospital. MAN: No, no, no. I don’t. No. No. The police will be along shortly and they’ll sort this out.

ŽENA: Máte poranenie hlavy. Rýchlo vás odveziem do nemocnice. MUŽ: Nie, nie, nie. Nemám. Nie. Nie. Polícia tu bude o chvíľu a oni to vyriešia.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to rush – rýchlo previezť
shortly – o chvíľu, čo nevidieť

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

We were asked to sort out the problem with their accounting.
Boli sme požiadaní, aby sme vyriešili problém s ich účtovníctvom.


Education system is in a deep crisis and I am afraid no one will be able to sort out this mess in the near future.
Vzdelávací systém je v hlbokej kríze a mám obavy, že nikto nebude schopný vyriešiť tento neporiadok v blízkej budúcnosti.