STAND UP

6. STAND UP – postaviť sa
Prízvuk:

Americká angličtina

All students with grade B or better, please stand up.

Všetci študenti so známkou B alebo lepšou, prosím postavte sa.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

You must stand up when they call your name.
Musíš sa postaviť, keď ohlásia tvoje meno.


No matter how many times you fail, but what matters is how many times you stand up and try again.
Nezáleží na tom, koľkokrát zlyháš, ale to, na čom záleží, je koľkokrát sa postavíš a budeš to opäť skúšať.