TAKE AFTER

1. TAKE AFTER – podobať sa na niekoho
(obvykle sa používa vo význame podobať sa povahovo alebo charakterovo, ale môže sa použiť aj v zmysle fyzickej podobnosti)
Prízvuk:

Britská angličtina

Yeah, I think it’s sweet how much he seems to take after you. And the way he dresses like you, as well.

Áno, myslím, že je to milé ako veľmi sa na teba podobá. A tiež, že sa oblieka podobne ako ty.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

sweet – milé, rozkošné
to dress – obliekať sa

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Little Ben takes after his mom.
Malý Ben sa podobá na svoju mamičku.