TAKE AWAY

2. TAKE AWAY – vziať, odcudziť
Prízvuk:

Americká angličtina

Stress is in everyone’s lives, but too much of it will burn you out and take away all your energy and motivation.

Stres je v živote každého z nás, ale ak je ho príliš veľa, tak vyhoríte a vezme vám všetku energiu a motiváciu.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

burn out – vyhorieť

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Don’t let your relatives take away your freedom to think for yourself.
Nedovoľ svojim príbuzným, aby ti vzali tvoju slobodu rozmýšľať sám za seba.


When you buy a new refrigerator, the retailer will often take away the old one.
Keď si kúpiš novú chladničku, predajca často vezme tú starú.