TAKE OVER

7a. TAKE OVER – prevziať zodpovednosť, pracovnú pozíciu
Prízvuk:

Americká angličtina

ANDY: So who’s gonna take my job? MANAGER: Cal will be taking over your job. And he’s interviewing people right now…

ANDY: Takže, kto bude mať moju robotu? MANAŽÉRKA: Cal prevezme tvoju prácu. A práve má pohovor s nejakými ľuďmi…

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

New company CEO will take over all responsibilities of previous general manager.
Nový CEO prevezme všetky zodpovednosti, ktoré mal predchádzajúci generálny manažér.


7b. TAKE OVER – prevziať, ovládnuť inú firmu
Prízvuk:

Americká angličtina

In this country, when one company wants to take over another company, they simply buy up a controlling share of the stock. But first they have to file notice with the government.

V tejto krajine, keď nejaká spoločnosť chce ovládnuť inú spoločnosť, tak jednoducho kúpi kontrolný podiel jej akcií. Ale najskôr musia na vládny úrad podať oznámenie.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

controlling share – kontrolný podiel, balík (vo firme)
stock – akcie
to file notice – podať oznámenie

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Investors have a plan to take over the small biotechnology company with huge potential.
Investori majú plán prevziať malú biotechnologickú spoločnosť s obrovským potenciálom.