TRACK DOWN

11. TRACK DOWN – vystopovať, nájsť (niekoho)
Prízvuk:

Britská angličtina

We’re trying to track down Johnny English. There’s some questions we want to ask him, about Vortex.

Snažíme sa vystopovať Johnny Englisha. Sú nejaké otázky, ktoré sa ho chceme opýtať o Vortexe.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Video recordings from street cameras are very useful in helping the police track down criminals.
Videonahrávky z pouličných kamier sú veľmi užitočné a napomáhajú polícii vystopovať kriminálnikov.