Tvary slov 12: prípona -er/-or

Pomocou prípon -er/-or sa tvoria podstatné mená zo slovies. Obvykle slová s týmito príponami označujú osoby, ktoré vykonávajú činnosť uvedenú v danom slovese.

Príklady:

admireVypočuť (obdivovať) admirerVypočuť (obdivovateľ)
investVypočuť (investovať) investorVypočuť (investor)

ÚLOHA:
Zmeňte a vyslovte nahlas slová podľa nasledujúceho vzoru:
(Po kliknutí na tlačidlo Skontrolovať sa zobrazia správne odpovede s výslovnosťou)

• approveapproverVypočuť(schváliť/schvaľovateľ)
• bake
• begin
• build
• buy
• climb
• dance
• lead
• destroy
• develop
• distribute
• dive
• fight
• follow
• teach
• translate