WATCH OUT

18. WATCH OUT – dávať si pozor, (Pozor! Uhni!)
Prízvuk:

Americká angličtina

VAΝESSA: They’re coming. AUSTIΝ: Ηang on, I’m gonna floor it. Watch out. Move! Move! Move!

VAΝESSA: Blížia sa. AUSTIΝ: Počkaj, pridám na plný plyn. Pozor. Uhni! Uhni! Uhni!

SLOVNÁ ZÁSOBA:

floor it – zošliapnuť pedál až na podlahu

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Watch out for this guy. He is quite dangerous.
Dávaj si pozor na toho chlapíka. Je dosť nebezpečný.


Users should watch out for details of personal information being acquired from third parties.
Používatelia by si mali dávať pozor a detaily osobných informácií získavané od tretích strán.