WORK OUT

20a. WORK OUT – fungovať, vydariť sa, vyjsť, dopadnúť dobre
Prízvuk:

Americká angličtina

This is one of the drawbacks of office relationships – they sometimes don’t work out, but you have to continue to see or work with the person.

Toto je jedna z nevýhod vzťahov na pracovisku. Niekedy sa nevydaria, ale s danou osobou sa musíte aj naďalej stretávať alebo spolupracovať.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

drawback – nevýhoda

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Things haven’t worked out for us like we used to dream they would.
Veci nedopadli pre nás tak, ako sme snívali, že dopadnú.


20b. WORK OUT – posilňovať, cvičiť
Prízvuk:

Americká angličtina

Shaun! Jamie! Hey! Hey, what’s up, baby? What are you doing here? You look great. You been working out? Nope. Just been eating a lot. Ahh..

Shaun! Jamie! Hej! Hej, ako sa máš, baby? Čo tu robíš? Vyzeráš skvele. Chodíš cvičiť? Nie. Len veľa jem. Ahaa..

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Work out at a gym or swim twice a week. After couple of months you will see the results.
Posilňuj v posilovni alebo plávaj dvakrát do týždňa. Po pár mesiacoch uvidíš výsledky.