Základná anglická slovná zásoba #2


Precvičíte si: základné anglické slovesá, podstatné mená a prídavné mená
Obtiažnosť: ■ ■ ■

Pokyny:
Tento test je zameraný na pochopenie významu vety a doplnenie chýbajúceho slova. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jedno zo štyroch slov, ktoré podľa vás chýba v prázdnom políčku.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. My sister is my mother's ______.
2. My ______ helps me with my work.
3. I can ______ the castle from my window.
4. I ______ 50 euro in my pocket.
5. ______ over there. What do you see?
6. I ______ Peter very well. He is my classmate.
7. Will you ______ by bus or by train?
8. My parent will ______ home at 8PM.
9. I hold the bag in my ______.
10. I live in this ______ with my parents.
Základná slovná zásoba #2
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}